„Wizja bez wykonania jest halucynacją"

 Thomas A. Edison

Discovery Ventures inwestuje w projekty należące do obszaru QUALITY OF LIFE -projekty mające docelowo poprawić jakości życia człowieka. Kluczową przewagę Discovery Ventures, jest ponad 10-letnie doświadczenie inwestycyjne zespołu zarządzającego w realizacji udanych inwestycji. Wśród projektów będących w zainteresowaniu funduszu są projekty w zakresie: zdrowia społecznego, leków, suplementów diety, materiałów leczniczych, urządzeń medycznych, ponadto nanotechnologie, biosensory i inteligentne sieci sensoryczne (IoT), systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, machine learning, analiza big data, których zastosowanie podnosi jakość życia. Równocześnie fundusz jest zainteresowany innymi, nie wymienionymi wyżej technologiami, których zastosowanie mieści się w obszarze Quality of Life.

Ujawnienia Discovery Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako zarządzającego ASI dotyczące zrównoważonego rozwoju

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych Wze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”). Na gruncie Rozporządzenia SFDR Discovery Ventures sp. z o.o. - zarządzający ASI (dalej również jako: „ZASI”) kwalifikowany jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywne spółki inwestycyjne, którymi on zarządza (dalej również jako: „ASI”) stanowią produkty finansowe. W przypadku, gdy z poniższego oświadczenia nie wynika inaczej, gdy mowa o ASI lub Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej, należy przez to rozumieć każdą z alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza ZASI.

Informacja o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. ZASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ASI. ZASI wdrożył wytyczne dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń, których celem jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń mających na celu zapewnienie by ich wysokość była zgodna z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiane jako ryzyka zdarzeń lub stanów związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością lub ładem korporacyjnym, które – jeżeli wystąpiłyby mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji poprzez oddziaływanie na inne czynniki ryzyka mogą być brane pośrednio pod uwagę przy podejmowaniu poszczególnych decyzji inwestycyjnych. ZASI nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na skalę prowadzonej działalności, a także jej charakter, który wiąże się w głównej mierze z inwestowaniem na rynku niepublicznym, ZASI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Powodem mającym wpływ na decyzję ZASI w zakresie nieuwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach wykonywanej działalności jest identyfikowany przez ZASI brak danych lub w niektórych przypadkach istotnie ograniczony ich zakres wymagany do analizy w przypadku deklarowania uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także wysoki poziom kosztów wymagany do poniesienia związany w szczególności z koniecznością zaangażowania zewnętrznych doradców. ZASI uważa, iż na obecnym etapie prowadzonej działalności w sytuacji, w której zazwyczaj w trakcie pozyskiwania finansowania przez ASI w rundach inwestycyjnych jest wybierany jeden, docelowy inwestor, a inwestycje dokonywane przez ASI koncentrują się na spółkach będących na wczesnym etapie rozwoju oraz o małej kapitalizacji, uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju byłoby na obecnym etapie prowadzonej przez ZASI działalności znacznie utrudnione, w szczególności ze względu na powody o których mowa w niniejszym oświadczeniu. Jednakże w przyszłości ZASI w miarę rozwoju działalności rozważy zmianę podejścia w tym zakresie.

Informacja o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

ZASI, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 tej dyrektywy. Niezależnie od powyższego, mając na względzie stanowisko przedstawione przez Komisję Europejską w odpowiedzi na zapytanie Joint Committee of the European Supervisory Authorities - EBA, ESMA i EIOPA, a także stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ZASI przyjęte zostały wytyczne dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń, które znajdują zastosowanie do:

 • Członków zarządu; a także w przypadku ich powołania lub zatrudnienia:
 • Członków Rady Nadzorczej;
 • Innych osób realizujących zadania mające istotny wpływ na profil ryzyka ZASI lub ASI, w tym osób odpowiedzialnych za:
  • podejmowanie decyzji inwestycyjnych;
  • realizację zadań z zakresu systemu działalności z prawem;
  • realizację zadań z zakresu systemu audytu wewnętrznego;
  • realizację zadań z zakresu systemu zarządzania ryzykiem.
 • Osób wchodzących w skład kadry kierowniczej wyższego szczebla;
 • Innych pracowników otrzymujących całkowite wynagrodzenie plasujące ich na tym samym szczeblu siatki płac, co kadra kierownicza wyższego szczebla i wymienione wyżej osoby podejmujące ryzyko działalności, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka ZASI lub ASI.

Z zakresu stosowania Wytycznych wyłączone są osoby, do których zadań należy realizacja czynności pomocniczych, z uwagi na istotne ograniczenie wpływu realizowanych przez nie czynności na ryzyko. Wytyczne określają zasady kształtowania wynagrodzenia przy nawiązaniu stosunku prawnego, wymagając by organ decydujący o ustaleniu wysokości wynagrodzenia danej osoby zapewnił by jego wysokość była zgodna z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1) oraz promowała je, a także nie zachęcała do podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilem ryzyka ASI oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi ASI. W odniesieniu do zasad kształtowania wysokości składników wynagrodzeń przyznawanych w związku z oceną osiągnięć danej osoby, wytyczne wymagają, by poza indywidualnymi wynikami danej osoby, przy jej ocenie ustalano czy w okresie poddanym analizie miały miejsce incydenty dotyczące zarządzania ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju oraz naruszenia zgodności z przepisami prawa, w tym z zakresu zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych z jej udziałem. W przypadku zidentyfikowania zdarzeń, o których mowa powyżej organ decydujący o przyznaniu oraz wysokości świadczenia zobowiązany jest do oceny roli danej osoby w zidentyfikowanym zdarzeniu. Wytyczne znajdują zastosowanie do programów motywacyjnych w przypadku ich przyjęcia. Przy wykonywaniu Wytycznych zakazane jest stosowanie jakichkolwiek kryteriów o charakterze dyskryminującym.

Zgłoś swój projekt

Aplikuj