Informacje prawne

Polityka Prywatności

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Discovery Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000698766, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:9471992477 REGON: 368484234, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł (zwana dalej „Administratorem”).
Administrator przetwarza Państwa dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO oraz ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w poufności i zabezpiecza je przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§2 Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest informowanie i wyjaśniani zasad jakich opieramy się przetwarzając Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka ma również za zadanie przedstawić Państwu przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uprawnienia, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pozwoli Państwu zrozumieć jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób są one przetwarzane.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności będzie mowa o „Polityce”, mamy na myśli niniejszą Politykę Prywatności.

§3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe:
1.  w celu realizacji zawieranych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO;
2.  w zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.  w każdym przypadku, przetwarzanie w związku z działalnością Administratora będzie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
4.  w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w zakresie:
a.  prowadzenia przez Administratora działalności inwestycyjnej;
b.  świadczenia przez Administratora usług na rzecz kontrahentów;
c.  marketingu usług świadczonych przez Administratora, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Spółki,
d.  działań analitycznych, badań statystycznych, zmierzających do stałego audytu jakości i zainteresowania usługami Administratora;
e.  działań podejmowanych w celu bezpieczeństwa kontaktu z kontrahentami i bezpieczeństwa świadczonych usług;
5.  w celach wymagających oddzielnej zgody – wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do oznaczonych celów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

§4 Prawa wynikające z RODO

1.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a.  prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych –Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i przewidywanym terminie ich usunięcia.
b.  prawo żądania udostępnienia kopii danych –Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych zapisanych w powszechnie stosowanym formacie, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
c.  prawo do przeniesienia danych – Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, wydaje przetwarzane dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. W ramach tego uprawnienia można również zgłosić żądanie przesłania danych osobowych innemu podmiotowi. W tej sytuacji jednak, zarówno po stronie Administratora, jak i podmiotu, któremu dane mają być przesłane istnieją techniczne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa takiego przesłania.
d.  prawo żądania sprostowania danych – Administrator w ramach obowiązku czuwania nad prawidłowością i prawdziwością przetwarzanych danych osobowych, na żądanie osoby, której dane dotyczą uzupełnia je aktualizuje przetwarzane dane osobowe.
e.  prawo do ograniczenia przetwarzania – na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzanie, Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane są przetwarzane wyraziła zgodę.
f.  prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne (ustał cel lub przestała obowiązywać podstawa prawna przetwarzania) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania trwałego usunięcia danych osobowych.
g.  prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w konkretnych celach, w szczególności w zakresie przetwarzania na cele marketingowe lub przetwarzania na cele statystyczne. W przypadku, gdyby przetwarzanie było konieczne z punktu widzenia innego, uzasadnionego celu, Administrator ograniczy przetwarzanie w niezbędnym zakresie.
2.  W każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie udzielonej zgody, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana, wedle uznania osoby, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody było bezprawne. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
3.  Wniosek dotyczący realizacji opisanych w ust. 1 powyżej uprawnień złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora wskazany w
§ 1 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [***]. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać treść żądania, w szczególności:
a.  osobę skład
b.  uprawnienie, z którego osoba składająca żądanie chce skorzystać;
c.  celów przetwarzania, których żądanie dotyczy;
4.  W przypadku, gdyby na podstawie treści zgłoszonego żądania nie było możliwe ustalenie treści żądania lub identyfikacja osoby składającej żądanie, Administrator uprawniony będzie zwrócić się do osoby zgłaszającej żądanie o udzielenie niezbędnych informacji.
5.  Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania żądania. W przypadku, gdyby konieczne było wydłużenie tego terminu, Administrator powiadomi o tym osobę zgłaszającą żądanie.
6.  Odpowiedź Administratora dotycząca zgłoszonego żądania udzielana będzie na adres e-mail z którego zostało zgłoszone żądania, a w przypadku wniosków nadesłanych pocztą tradycyjną - listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikało żądanie otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku wniosek powinien zawierać adres e-mail).

§5 Okres przetwarzania

1.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny dla osiągniecia zakładanych celów przetwarzania, czyli m. in. przez cały okres trwania zawartych umów i świadczenia na tej podstawie usług lub przez okres wskazany bezpośrednio w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2.  W sytuacji, gdy nie przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie już niezbędne z punktu widzenia zakładanych celów, Państwa dane zostaną bezpowrotnie przez Administratora usunięte lub zanonimizowane w sposób, który uniemożliwi identyfikację osoby, której dane dotyczą.
3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, które zostały określone przepisami powszechnie określonego prawa.

§6 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

1.  Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przekazane lub powierzone organom administracji publicznej lub sądom, oraz zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzysta Administrator, świadczącym m. in. usługi prawnicze, informatyczne lub księgowe.
2.  Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
3.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych.

§7 Zmiany polityki prywatności

1.  Zmiany niniejszej Polityki będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora.
2.  Zmiany niniejszej Polityki mają skutek wyłącznie na przyszłość i wchodzą w życie w terminie wskazanym w komunikacie o zmianach.
3.  W przypadku, jeżeli nie akceptują Państwo wprowadzanych do Polityki zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z oferowanych usług.
4.  Nie wymagają Państwa akceptacji zmiany Regulaminu w zakresie zmiany danych Administratora, np. danych rejestrowych lub adresowych.

§8 Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Państwo złożenie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

§9 Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest droga mailową na adres: [email protected] lub formie listu tradycyjnego na adres siedziby Administratora, wskazany w § 1.

Polityka Cookies

1.  Strona korzysta z plików Cookies (dalej jako „Cookies”), zawierających dane, m. in. w formie plików tekstowych, przechowywanych i gromadzonych w pamięci urządzenia Użytkownika strony. Cookies służą korzystaniu i prawidłowemu działaniu strony.
2.  Cookies związane ze stroną zamieszczane są przez właściciela strony, czyli Discovery Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000698766, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:9471992477 REGON: 368484234, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł.
3.  Cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony, optymalizacji i przyspieszenie jej działania.
4.  Na potrzeby utrzymania strony stosowane są Cookies sesyjne, które mają charakter tymczasowy i przechowywane są do czasu zamknięcia strony.
5.  Indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika mogą domyślnie przyjmować gromadzenie i przechowywanie plików Cookies. W każdym czasie, przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej Użytkownicy mogą zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie gromadzenia Cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Cookies przez daną przeglądarkę można znaleźć na stronie dostawcy oprogramowania lub w zakładce „Pomoc” (lub podobnej) przeglądarki internetowej.
6.  Zastrzegamy, że blokowanie przetwarzania plików Cookies może spowodować brak możliwości korzystania z funkcjonalności strony, przy czym udzielenie zgody na korzystanie z Cookies jest całkowicie dobrowolne.